Резултати

Working Paper: Democratic innovations an overview of approaches and tools

Вториот работен документ: „Демократски иновации: преглед на пристапи и алатки“ има за цел да развие концептуална и методолошка рамка на демократски иновации, што би можело да биде корисно за земјите со малку или без искуство во темата, преку: – Истражување на меѓународната теоретска и емпириска литература за постоечките пристапи за вклучување на граѓаните во креирањето […]
Read More

Работен документ: Социјални движења, активно граѓанство и демократска иновација: преглед

Овој работен документ ја испитува врската помеѓу социјалните движења, активното граѓанство и демократските иновации. Трудот ги дефинира термините на социјалните движења и активното граѓанство како начин да се воспостави категоричниот апарат. Потоа, накратко, се анализира литературата за социјалните движења како агенти за демократизација, како и некои причини за повторно појавување на социјалните движења во Југоисточна […]
Read More