Вториот работен документ: „Демократски иновации: преглед на пристапи и алатки“ има за цел да развие концептуална и методолошка рамка на демократски иновации, што би можело да биде корисно за земјите со малку или без искуство во темата, преку:

– Истражување на меѓународната теоретска и емпириска литература за постоечките пристапи за вклучување на граѓаните во креирањето на политики;

– Создавање на “кутија со алатки” за практичари и научници кои сакаат да експериментираат со демократски иновации во нивните контексти.

Овој концептуален работен документ ги содржи главните методолошки претпоставки на ACT.WB, поставувајќи го патот за реализација на двете експериментални демократски иновации, што треба да се реализираат во Република Србија на почетокот на втората година.