Овој работен документ ја испитува врската помеѓу социјалните движења, активното граѓанство и демократските иновации. Трудот ги дефинира термините на социјалните движења и активното граѓанство како начин да се воспостави категоричниот апарат. Потоа, накратко, се анализира литературата за социјалните движења како агенти за демократизација, како и некои причини за повторно појавување на социјалните движења во Југоисточна Европа. Конечно, трудот го анализира концептот на демократска иновација, нејзината дефиниција, теоретските и методолошки пристапи, како и емпириските наоди во областа. Завршува со размислување што сугерира дека се потребни дополнителни истражувања со цел да се поврзе односот помеѓу социјалните движења и демократските иновации.