Истражување

Истражувачките проекти за демократски иновации и за мобилизации на граѓаните одоздола нагоре честопати се спроведуваа одделно, а двата феномени ретко беа споредувани. Двата начина на политичко дејствување различно ги сфаќаат принципите на вклучување. Додека демократските иновации се засноваат на институционализирана расправа, колективната мобилизација се потпира на протест и преговори. Мобилизациите на граѓаните одоздола нагоре во државите на Западен Балкан нудат разновиден увид за овие прашања и повикуваат на понатамошна анализа. Преку здружување на меѓународни истражувачи и актери на граѓанското општество од ЕУ и Западен Балкан, оваа иницијатива на мрежата Жан Моне има за цел да овозможи одржлива и институционално поддржана размена на знаење во врска со меѓусебната поврзаност на споменатите начини на учество на граѓаните. Се потпира на квалитативни и квантитативни податоци, како и собирање на нови креативни практики, експерименти и практики на демократска иновација и мобилизација одоздола нагоре.

Демократски иновации во движењата на ЕУ и Западен Балкан

Истражување поврзано со примена на две демократски иновации во Србија

Практики и теории на демократски иновации