Со цел да ги истражиме дизајнираните модели на две демократски иновации спроведени на локално ниво во Србија на почетокот на втората година, ќе спроведеме истражување за најсоодветните методологии што се користат за собирање на податоците во квази-експерименти. Оваа активност ќе обезбеди единствени емпириски податоци, квалитативни и квантитативни, и детална анализа на спроведувањето на две резултати од демократските иновации.

Методологија:

Истражување поврзано со примена на две демократски иновации во Србија:

 

  • Истражување за најсоодветните методологии и алатки за собирање емпириски квалитативни и квантитативни податоци произведени со имплементација на демократски иновации во форма на квази-експеримент;
  • Анализа на податоците;
  • Деталната квалитативна и квантитативна анализа на двете демократски иновации тестирани во Србија ќе произведе документ за политика и прирачник за спроведување на демократските иновации во земјите на Западен Балкан. Овие документи ќе бидат дистрибуирани до релевантните засегнати страни и креаторите на политики со цел да се обезбеди идна примена на предлозите и препораките за политики кои поттикнуваат демократски иновации во Србија.