Istraživanje

Istraživački projekti o demokratskim inovacijama i mobilizaciji građana odozdo prema gore često su se sprovodili odvojeno, a ova dva fenomena retko su se suprotstavljala. Ova dva načina političke akcije različito poimaju principe inkluzije. Dok su demokratske inovacije zasnovane na institucionalizovanoj deliberaciji, kolektivna mobilizacija se oslanja na protest i pregovore. Mobilizacija građana odozdo prema gore u državama Zapadnog Balkana nudi različit uvid u ova pitanja i zahteva dalju analizu. Okupljajući međunarodne istraživače i aktere civilnog društva iz EU i ZB, ova inicijativa Žan Mone mreže ima za cilj da omogući održivu i institucionalno podržanu razmenu znanja u vezi sa interakcijom između pomenutih načina učešća građana. Oslanja se na kvalitativne i kvantitativne podatke, kao i na prikupljanje novih kreativnih praksi, eksperimentisanja i praksama demokratskih inovacija i mobilizacije odozdo prema gore.

Praksa i teorija demokratskih inovacija

Istraživanje vezano za primenu 2 demokratske inovacije u Srbiji

Demokratske inovacije u EU i pokretima na Zapadnom Balkanu