Ova komponenta istraživanja obuhvata tri radionice koje će se organizovati u prvoj godini projekta u Republici Makedoniji, Italiji i Austriji. Ove radionice će okupiti sve predstavnike partnera s ciljem pružanja sistematskog pregleda trenutnih praksa i teorija na polju demokratskih inovacija. Pitanja o kojima će se raspravljati pokrivaće sledeće teme: demokratske inovacije u EU, pokreti odozdo prema gore na ZB i međusobni odnosi između njih. Cilj je proširiti znanje o interakciji i mogućoj interakciji između ovih pojava i istražiti njihov međusobni potencijal za demokratizaciju političkih procesa na zapadnom Balkanu. Metodologija praksi i teorija demokratskih inovacija:

  • Sistematsko istraživanje postojećih teorijskih i empirijskih pristupa demokratskim inovacijama i neinstitucionalizovanim oblicima učešća građana u zemljama ZB.
  • Istraživanje o demokratskim inovacionim praksama i njihovoj metodologiji.
  • Izbor dizajniranih modela dve demokratske inovacije koji će se testirati u praksi na lokalnom nivou u Srbiji.