Da bismo istražili osmišljene modele 2 demokratske inovacije primenjene na lokalnom nivou u Srbiji početkom druge godine, sprovešćemo istraživanje o najprikladnijim metodologijama koje se koriste za prikupljanje podataka u kvazi eksperimentima. Ova aktivnost će pružiti jedinstvene empirijske podatke, kako kvalitativne tako i kvantitativne, i detaljnu analizu primene dva rezultata demokratskih inovacija.

Metodologija Istraživanje vezano za primenu 2 demokratske inovacije u Srbiji:

  • Istraživanje najprikladnijih metodologija i alata za prikupljanje empirijskih kvalitativnih i kvantitativnih podataka proizvedenih sprovođenjem demokratskih inovacija u obliku kvazi eksperimenta;
  • Analiza podataka;
  • Detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza dve demokratske inovacije testirane u Srbiji proizvešće rad o javnim politikama i priručnik o primeni demokratskih inovacija u zemljama Zapadnog Balkana. Ovi dokumenti će se distribuirati relevantnim zainteresovanim stranama i kreatorima politike kako bi se obezbedila buduća primena predloga za javnu politiku i preporuka koje neguju demokratske inovacije u Srbiji.