Лабораторијата за јавни политики (LaPo) е истражувачки центар на Универзитетот во Торино при отсекот за културa, политика и општество. LaPo е мост помеѓу академијата, јавната администрација и граѓаните, а работи на анализа и проценка на јавната политика со фокус на примена на моделот на демократски иновации / делиберативна демократија. Истражувачкиот фокус на лабораторијата е да ги процени придобивките, недостатоците и дефектите на демократските иновации. LaPo координира магистерска програма по јавна политика и администрација специфично насочена кон студенти, практичари и државни службеници со цел да им даде сеопфатно знаење за иновативните демократски процеси.