Valida Repovac Nikšić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Pre toga radila je u Direkciji za evropske integracije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predaje: Savremene teorije nacije, Sociologiju globalizacije i nacionalni identitet i Sociologiju siromaštva. Koautorka je nekoliko knjiga. Njeni noviji članci odražavaju koncept kosmopolitizma i savremena pitanja političke filozofije. Urednica je Sarajevo Social Science Review-a.