Стефанија Раваци е доктор по политички науки и нејзините области на истражување вклучуваат: модели на управување во ЕУ, јавна политика, јавно учество, делиберативна демократија и локално управување (демократски иновации) во Европа. Има богато наставно искуство, истражувачко искуство, менторско искуство на докторски и магистерски трудови, искуство во управување со меѓународни проекти. Исто така, има искуство во работа со невладиниот сектор и секторот на јавни политики. Таа во моментов е заменик-директор на Лабораторијата за јавни политики (UNITO), директор на Истражувачкиот центар за фондации и цивилно општество (UNITO), член на постојаните групи „Демократски иновации“, „Локална самоуправа и политика“ и „Теоретски перспективи во анализа на јавните политики“ на Европскиот конзорциум за политички истражувања и член на постојаните групи „Политички науки и јавна политика“, „Социјални движења и политичко учество“ како и „Регионални студии и локални политики“ на Италијанската асоцијација за политички науки.