Dr Nenad Markovikj je iskusan predavač i mentor studentima na master i doktorskim studijama. Poseduje i veliko iskustvo u upravljanju međunarodnih projekata kao i istraživačko iskustvo, uključujući SCOPES, Partnerstvo za otvorenu vladu i Horizon 2020 projekte. Iskustvo u NVO sferi – član odbora i istraživač u Institutu za demokratiju „Societas Civilis“ – Skoplje (IDSCS). Rezident je Makedonskog udruženja političkih nauka (MPSA), kao i šef katedre za političke nauke na Pravnom fakultetu „Justinijan I“. Objavio je brojne članke i poglavlja knjiga iz političke teorije, društvenog kapitala, političke filozofije, nacionalizma, civilnog društva i političke kulture/mita.