Д-р Ненад Марковиќ има богато искуство во наставата, како и искуство во менторирање на студенти на докторските и магистерските студии. Тој има искуство во управувањето на меѓународни проекти и истражувачко искуство, вклучително во проектите SCOPES, Отвореното владино партнерство како и Хоризонт 2020. Искуство во невладиниот сектор – член на Извршниот одбор и истражувач во Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (IDSCS). Тој е член на Македонското политолошко друштво (МПД), како и раководител на политичките студии при Правниот факултет „Јустинијан Први“. Објавил бројни статии и поглавја од книги во областите политичка теорија, социјален капитал, политичка филозофија, национализам, цивилно општество и политичка култура / мит.