Д-р Марко Савковиќ е виш соработник во Белградскиот фонд за политичка извонредност. Тој работи како раководител на проекти и е одговорен за известување, пишување на документи за јавни политики и рецензирање.