Лаура Каталди е доктор по политички науки, а нејзините области на истражување вклучуваат делиберативна демократија и партиципативни политики, политички институции и анализа на јавната политика, локално управување (демократски иновации) во Италија (особено Пиемонт и Ломбардија) но и пошироко. Таа има работено со локални, национални и меѓународни истражувачки групи, како и за државни институции со цел дизајнирање на иновативни демократски практики, трендовски процеси кои вклучуваат засегнати страни и граѓани при донесување одлуки. Нејзините најнови истражувачки проекти се фокусирани на учеството на јавноста и делиберативните процеси врзани за (еколошки) конфликтни политики, урбани партиципативни политики, индустриска политика во западните земји и дифузија на квазирегулаторни политики од долу нагоре. Ова особено се однесува на партиципативно планирање на процесите во Пиемонт и на други места во Италија.