Газела Пудар Драшко (доктор по социологија) е соработник за истражувања на Институтот за филозофија и општествена теорија при Универзитетот во Белград. Таа е член на Групата за студии за социјален ангажман. Таа се стекнува со својот докторат на Филозофскиот факултет (социологија) каде го проучува односот помеѓу национализмот и интелектуалниот ангажман. Таа е активна во истражувачката област на практична политика и активности на граѓанскиот сектор во Србија и Југоисточна Европа. Нејзините последни истражувања вклучуваат политичка социологија, особено истражување на социјалниот ангажман. Таа пишува претежно на теми од областа на интелектуалниот ангажман, општествените движења и родот.