Biljana Đorđević je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje Savremenu političku teoriju, Kulturu ljudskih prava, Političku kulturu i politički poredak i Političke vrline i poroke. Doktorirala je politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gdje je odbranila tezu o problemu konstitucije političkog tela u demokratskim teorijama. Njena istraživačka interesovanja uključuju teorije radikalne demokratije, državljanstva, konstitucionalizma, društvenih pokreta i migracione studije. U poslednjih deset godina radila je kao istraživač u nekoliko međunarodnih i domaćih akademskih projekata, a povremeno je radila i kao konsultant.