Tim

Florian Bieber

Univerzitet u Gracu

Laura Cataldi

Univerzitet u Torinu

Ivan Damjanovski

Univerzitet svetog Ćirila i Metodija u Skoplju

Nedžma Džananović

Univerzitet u Sarajevu

Biljana Đorđević

Univerzitet u Beogradu

Irena Fiket

Univerzitet u Beogradu

Armina Galijaš

Univerzitet u Gracu

Zoran Ilievski

Univerzitet svetog Ćirila i Metodija u Skoplju

1 2 3