Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju čiji cilj je doprinos jačanju demokratskog društva u Srbiji utemeljenog na kulturi učešća građana u političkim procesima, kao i doslednom poštovanju demokratskih principa. Projekat je četvorogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem unapređenja praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, odnosno praksi u čijoj osnovi se nalaze interesi lokalnih zajednica i u čijem formulisanju su građani aktivno uključeni.

Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarivanju potencijala neophodnih za napredak zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu. BOŠ će ovim projektom nastojati da:

unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji;
poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika;
unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka;
unapredi saradnju i bolje povezivanje javnog, civilnog i privatnog sektora u Srbiji.
Projekat ima nekoliko komponenti:

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje
Projektna i programska podrška – U periodu 2019-2023, a tokom IV ciklusa, biće podržano više od 60 organizacija civilnog društva u Srbiji, a programom su obuhvaćene dve vrste podrške: projektna i programska.

Projektna podrška obuhvata finansijsku podršku (10.000 USD – 15.000 USD) projektima javnog zagovaranja i osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija koje u svom radu primenjuju metode javnog zagovaranja.

Programska podrška je namenjena organizacijama civilnog društva koje već sprovode kampanje javnog zagovaranja i/ili imaju programe zagovaranja u okviru portfolija organizacije. Ova vrsta podrške ne podrazumeva finansijska sredstva, već je njen cilj unapređenje postojećih aktivnosti organizacije u oblasti javnog zagovaranja i unapređenje njenih kapaciteta.

Ekspertska i mentorska podrška – BOŠ obezbeđuje ekspertsku podršku partnerima u sprovođenju odabranih zagovaračkih inicijativa kroz Zagovaračku kliniku i to u segmentima javnog zagovaranja koji su najznačajniji partnerima u njihovom radu. Takođe, BOŠ, BFPE i BIRN organizuju diskusije i vebinare na relevantne teme iz oblasti javnog zagovaranja.

Program jačanja kapaciteta za javno zagovaranje primenom inovativnih metoda zagovaranja – Odabrane partnerske organizacije tokom trajanja jednog ciklusa Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje učestvuju u seriji treninga jačanja kapaciteta koji se tiču ključnih aspekata u javnom zagovaranju: razvoj efektivnih strategija zagovaranja, planiranje inovativnih pristupa javnom zagovaranju i komunikacije.

Nacionalna zagovaračka platforma
Nacionalna zagovaračka platforma je pokrenuta sa ciljem promocije i podsticanja dijaloga između javnih institucija i organizacija civilnog društva. Glavne aktivnosti u okviru platforme usmerene su na razgovore o unapređenju okruženja za delovanje organizacija civilnog društva, razvoj međusektorske saradnje u procesima odlučivanja i jačanje partnerstva u procesu evropskih integracija, sa akcentom na lokalni nivo.

Godišnje nagrade – Pokretači promena
Cilj nagrade Pokretači promena je odavanje priznanja organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama koje nastoje da svoje zajednice učine boljim. Više o nagrađenim Pokretačima promena iz 2019. godine možete pogledati ovde, a Pokretače promena iz 2020. godine upoznajte ovde. Konkurs za Pokretače promena 2021. biće objavljen u septembru 2021. godine.

Umrežavanjem ka promeni (Networking4Change)
U poslednjoj fazi projekta, a na osnovu rezultata dijaloga između javnih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva, biće organizovan Forum otvorenog partnerstva (Open Partnership Forum) čiji cilj je bolje povezivanje i unapređenje saradnje javnog, civilnog i privatnog sektora u Srbiji. Aktivnosti Foruma otvorenog partnerstva će biti usmerene na naučene lekcije u pogledu praksi i okruženja za dijalog između organizacija civilnog društva i javnih vlasti, mogućnosti za uključivanje privatnog sektora u unapređenje postojećih politika i prepoznavanje modaliteta neophodne podrške aktivnostima organizacija civilnog društva. U okviru ove aktivnosti biće izrađen memorandum o zajedničkim obavezama predstavnika sva tri sektora kojim se doprinosi boljoj komunikaciji i promociji izgradnje zajedničke saradnje koja omogućava bolje demokratsko društvo.

Advocacy Caravan
U poslednjoj fazi projekta će biti organizovan karavan po Srbiji na kom će biti predstavljeni uspesi i ljudi koji stoje „iza“ zagovaračkih inicijativa. Karavan treba da doprinese boljoj vidljivosti i razumevanju uloge koju organizacije civilnog društva imaju u ostvarivanju promena važnih za lokalne zajednice i javne politike, kao i u razumevanju njihovog doprinosa u unapređenju kvaliteta života građana.

Nacionalni registar zagovaračkih promena i lokalnih zagovarača
Nacionalni registar će predstavljati centralno mesto koje će, sa jedne strane pružiti zainteresovanoj javnosti i medijima, mogućnost da identifikuju ključne promene koje su postignute javnim zagovaranjem, dok će sa druge strane, sadržati bazu podataka svih aktivnih zagovarača u civilnom društvu, tj. organizacija civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem i koje mogu biti mentori i pružiti smernice onima koji su zainteresovani za zagovaranje.

Projekat se realizuje od 19. novembra 2018. godine do 18. maja 2023. godine.

Ukupna vrednost projekta je 2.000.000 dolara.