Жан Моне проектот „Активно граѓанство“: промовирање и унапредување на иновативните демократски практики на Западен Балкан, има за цел изградба на конзорциум на високообразовни институции, граѓански организации и истражувачки институции за истражување на потенцијалите на иновативните демократски практики за демократизација на општествата од Западен Балкан, при премостување на поделбата помеѓу истражувањата за основни демократски иницијативи (во Западен Балкан) и институционализираните демократски иновации што се практикуваат во многу земји на ЕУ. Мрежите на Жан Моне имаат за цел да помогнат при создавањето и развојот на конзорциуми во областа на демократизацијата со цел да соберат информации, да разменат практики, да изградат знаење и да ја промовираат интеграцијата во ЕУ.

Зголемениот интерес на граѓаните од Европа за учество во политичкиот живот преку традиционалните инструменти на репрезентативна демократија предизвика нова загриженост во ЕУ и нејзините земји-членки за промовирање и охрабрување на активното граѓанство. Ова резултираше во процес на демократско справување инспирирано од принципите на партиципативната и делиберативната концепција на демократијата. Демократското експериментирање по овие линии, што може да се забележи во некои земји на ЕУ, доведе до промовирање и институционализирање на демократските иновации (јавни дебати, маалски совети, жири на граѓани, партиципативни буџети, итн). Во исто време, во пост-социјалистичките и пост-конфликтните општества на Западен Балкан, недостатокот на демократска традиција, ефикасни механизми за учество на граѓаните и бесконечно пролонгираното пристапување кон ЕУ претставуваат дополнителни предизвици за секој обид за ангажирање на граѓаните. Покрај тоа, додека кризата на репрезентативна демократија во ЕУ резултираше со повик за поголема демократија и опипливи напори за институционализирање на различни демократски иновации со цел да се поттикне ефективно вклучување на граѓаните, слични активности скоро целосно отсуствуваат во земјите на Западен Балкан. Сепак, во регионот, неодамна бевме сведоци на различни видови учество на граѓаните во иницијативи против растечките авторитарни тенденции. Примерите за овие мобилизации на граѓаните оддолу нагоре варираат од таканаречената “Шарена револуција” во главниот град на Северна Македонија, до пленумите во Босна и Херцеговина и широкиот спектар на граѓански иницијативи на локално ниво во сите земји од регионот.

Проектот Жан Моне за Западен Балкан се фокусира на истражување на интеракцијата помеѓу демократските иновации промовирани во земјите на ЕУ и мобилизациите на граѓаните од основите на општеството нагоре во земјите на Западен Балкан. Нашата цел е да го надминеме истражувачкиот јаз помеѓу овие два начина на политичко дејствување и да го промовираме учеството на граѓаните на Западен Балкан преку иновативни демократски практики како начин за поттикнување на политичката култура што ќе изгради силна отпорност на граѓаните кон растечките антидемократски тенденции во регионот.