Оваа компонента на истражување опфаќа активности околу три работилници што треба да се организираат во првата година од проектот во Северна Македонија, Италија и Австрија. Овие работилници ќе ги соберат сите претставници на партнерите со цел да обезбедат систематски преглед на тековните практики и теории во областа на демократските иновации. Прашањата кои ќе се дискутираат ќе ги опфатат следниве теми: демократски иновации во ЕУ, движења во Западен Балкан оддолу нагоре и меѓусебните односи. Целта е да се прошири знаењето за интеракцијата и можната интеракција помеѓу овие појави и да се истражи нивниот заеднички потенцијал за демократизација на политичките процеси на Западен Балкан.

Методолошки практики и теории на демократски иновации:

  • Систематско истражување на постојните теоретски и емпириски пристапи кон демократските иновации и вонинституционализираните форми на учество на граѓаните во земјите на Западен Балкан.
  • Истражување на демократските практики за иновации и нејзината методологија.
  • Избор на дизајнирани модели на две демократски иновации што треба да се тестираат во пракса на локално ниво во Србија.